Programas

A INCUBADORA baséase en tres programas de capacitación 100% online e de balde, abertos ao sector cultural e patrimonial do territorio de América Latina e o Caribe.

 

Calquera persoa interesada na nosa oferta de capacitación atopará neste punto máis información (metodoloxía, horas, modalidade de ensino,… ) e o correspondente formulario de inscrición. 

 

 

A continuación lle presentamos esta información de forma resumida:

Charlas de boas prácticas realizadas por destacados profesionais do sector e emitidas ao vivo pola plataformas ZOOM.

PÚBLICO

Abertas a todas as persoas interesadas en proxectos vencellados aos itinerarios culturais de Iberoamérica.

PRAZO DE INSCRICIÓN
17 de xuño-3 de xullo de 2024.

DATAS
4 e 5 de xullo de 2024/ 17:00-19:00 horas (Horario Madrid/GMT+2 horas).

MÁIS INFORMACIÓN

Programa Xornadas Profesionais 2024.

Formulario de Inscrición 2024.

PRAZAS DISPOÑIBEIS
Sen límite.

A INCUBADORA será relevada por un novo formato de traballo en REDE, que permitirá consolidar o traballo realizado por toda a comunidade e abrir novas temáticas transversais con outros eidos do coñecemento como o turismo cultural, o medio ambiente, a innovación social, a ordenación do territorio ou a transformación dixital.

 

 

Unha REDE aberta e dinámica con diferentes liñas de actuación que explicamos a seguir:

 

 

DIFUNDIR BOAS PRÁCTICAS
Obxectivo
Crear materiais e recursos técnicos para os xestores.
Metodoloxía
Grupos de traballo coa Rede Universitaria das Rutas Culturais.

 

CREAR COMUNIDADE
Obxectivo
Ampliar os niveis de participación das rutas culturais. Foros e cursos de balde.
Metodoloxía
Compartir e aprender doutras redes da ODS. Workshop con outras Redes que traballen na ODS e contidos transversais.

 

 

CONECTAR CON OUTRAS REDES

A REDE irase alimentando desde o inicio do proxecto coa activación do FORO RUTEALC e a creación dun repositorio de recursos dixitais abertos, resultante da execución dos diversos programas, que poderás atopar no apartado de FERRAMENTAS RUTEALC.

Vostede empresta o seu consentimento expreso á Organización de Estados Iberoamericanos para a Educación, Ciencia e Cultura (OEI) e Trivium Estratexias en Cultura e Turismo S.L. (TRIVIUM) para que estas poidan tratar os seus datos persoais e de correo electrónico coa finalidade de envío de comunicacións sobre as actividades de RUTEALC. As institucións poden para iso utilizar servizos de terceiros provedores que se atopen localizados fóra do Espazo Económico Europeo en países que xa non ofrecen un nivel axeitado de protección como empresas adheridas ao anulado Acordo Privacy Shield-EE. UU. polo Tribunal de Xustiza da UE en Sentenza de xullo de 2020, polo que vostede consinte o tratamento dos seus datos a estes provedores. En calquera caso, foran suscritos contratos coas devanditas empresas que salvagardan a seguridade dos datos de carácter persoal nos termos establecidos na normativa europea. 

 

 

En cumprimento do establecido na lexislación vixente en materia de protección de datos, o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 (RGPD) e na LO 3/2018 de 5 de decembro de Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais, así como demáis disposicións ditadas no seu desenvolvemento, os datos facilitados por vostede, serán responsabilidade da Organización de Estados Iberoamericanos para a Educación, Ciencia e Cultura (OEI) e Trivium Estratexias en Cultura e Turismo S.L. (TRIVIUM) e serán tratados coa finalidade de xestionar a súa participación e difundir as Xornadas Profesionais de RUTEALC, edición 2022.

 

A base lexítima do tratamento dos seus datos é o seu consentimento. En calquera momento, vostede poderá revocar o consentimento emprestado coa simple notificación da súa vontade mediante o envío dun correo electrónico ao seguinte enderezo: informacion@rutealc.org. Do mesmo xeito, informámoslle que a Organización de Estados Iberoamericanos para a Educación, Ciencia e Cultura (OEI) e Trivium Estratexias en Cultura e Turismo S.L. (TRIVIUM) conservarán os seus datos mentres non solicite a baixa destes, conservándoos bloqueados posteriormente polo tempo mínimo que esixe a lexislación vixente. Vostede pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidade e limitación do tratamento dos seus datos dirixíndose a Trivium Estratexias en Cultura e Turismo (TRIVIUM) a: informacion@rutealc.org, acompañando copia do seu DNI acreditando debidamente a súa identidade. En calquera situación, vostede ten dereito a presentar unha reclamación diante da Axencia Española de Protección de Datos (AEPD).